Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evanjelium podľa Judáša
V slovenskom preklade
ÚVOD
Tajné svedectvo zjavenia o ktorom Ježiš hovoril v rozhovore s Judášom Iškariotským počas týždňa tri dni predtým ako oslávil Pesach.
POZEMSKÁ VLÁDA JEŽIŠA
Keď sa Ježiš objavil na zemi, vykonal zázraky a veľké divy pre spasenie ľudstva. A kým niektorí kráčali cestou spravodlivosti kým iní kráčali vo svojich priestupkoch, dvanásť žiakov bolo zvolaných.
Začal k nim hovoriť o mystériách presahujúcich svet a čo sa stane na konci. Často sa nezjavoval žiakom ako on, ale bol nájdený medzi nimi ako dieťa.
SCÉNA PRVÁ: Ježiš sa rozpráva so svojimi žiakmi: Modlitba vďakyvzdania za eucharistiu
Jedného dňa bol so svojimi žiakmi v Judei, a našiel ich zhromaždených spolu a usadených v pobožnom slávení. Keď (prišiel) ku svojim žiakom, zhromaždeným spolu a usadeným a ponúkajúcim modlitbu vďakyvzdania za chlieb, smial sa.
Žiaci sa (ho) spýtali, „Majstre, prečo sa smeješ na našej modlitbe vďakyvzdania? Spravili sme čo je správne.“
Odpovedal a povedal im, „Nesmejem sa na vás. Nerobíte to pretože je to vaša vlastná vôľa ale pretože skrz to váš Boh (bude) chválený.“
Oni povedali, „Majstre, Ty si (...) Syn nášho Boha.“
Ježiš im povedal, „Ako ma poznáte? Vskutku vravím vám, žiadne pokolenie ľudí čo je medzi vami ma nespozná.“
ŽIACI SA NAHNEVAJÚ
Keď títo žiaci toto počuli, začali sa hnevať a zúriť a začali sa rúhať proti Nemu vo svojich srdciach.
Keď Ježiš zbadal ich nedostatok (porozumenia, povedal) im, „Prečo vás táto debata rozhnevala? Váš Boh ktorý je vo vás a (...) vyprovokoval hnev vo vašich dušiach. (Nech) hocikto z vás kto je (dosť silný) medzi ľudskými tvormi mi privedie dokonalého človeka a postaví ho predo mňa.“
Oni všetci povedali, „My máme tú silu.“
Ale ich duše pred (ním) neobstáli, okrem Judáša Iškariotského. On pred ním obstál, no nemohol sa mu pozrieť do očí, odvrátil svoju tvár.
Judáš mu (povedal), „Viem, kto si a odkiaľ si prišiel. Si z nesmrteľného kraja Barbelo. A ja nie som hodný vysloviť meno Toho čo Ťa vyslal.“
JEŽIŠ SA ROZPRÁVA S JUDÁŠOM V SÚKROMÍ
Vediac že Judáš rozmýšľal o niečom čo bolo vyzdvihnuté, Ježiš mu povedal, „Odstúp od ostatných a ja ti poviem mystériá kráľovstva. Pre teba je možné ich dosiahnuť, ale budeš sa trápiť veľkým podielom. Lebo  niekto iný ťa nahradí, aby dvanásti (žiaci) mohli opäť byť kompletný pred ich Bohom.“
Judáš mu povedal, „Kedy mi povieš tieto veci, a (kedy) veľký deň svetla svitne pre pokolenie?“
Ale keď toto povedal, Ježiš ho opustil.
DRUHÁ SCÉNA: Ježiš sa opäť zjavil svojim žiakom
Na druhé ráno, po tom čo sa toto stalo, Ježiš (sa zjavil) svojim žiakom opäť.
Povedali mu, „Majstre, kam si šiel a čo si spravil keď si nás opustil?“
Ježiš im povedal, „Šiel som k inému veľkému a svätému pokoleniu.“
A Jeho žiaci mu povedali, „Pane, aké je to veľké pokolenie a je nám nadradené a svätejšie než my, že nie je v týchto sférach?“
Keď Ježiš toto počul, smial sa a povedal im, „Prečo myslíte vo vašich srdciach o silnom a svätom pokolení? Vskutku vám vravím, nikto zrodený v tomto veku neuvidí to pokolenie, a žiadne vojsko anjelov hviezd nebude vládnuť nad tým pokolením, a žiadna osoba smrteľného zrodenia sa k nemu nemôže pridružiť, pretože to pokolenie nepochádza z (...) ktoré sa stalo (...). Pokolenie ľudí medzi (vami) je pokolenie ľudstva (...) sila, ktorá (...) iné sily ktoré (...) ktorými vládnete.“
Keď (Jeho) žiaci toto počuli, každý z nich sa súžil v duchu. Nemohli povedať slova.
Iný deň Ježiš prišiel (k nim). Povedali (Mu), „Majstre, videli sme ťa (vo videní), lebo sme mali veľké (sny...) noc (...)“
(On povedal), „Prečo ste (vy ... keď) vy ste sa šli skryť?
ŽIACI UZRÚ CHRÁM A DISKUTUJÚ O ŇOM
Oni (povedali, „Videli sme) veľký (dom s veľkým) oltárom (v ňom, a) dvanásť mužov – oni boli kňazmi, povedali by sme – a meno; a dav ľudí čakajúcich pred oltárom, (kým) kňazi (... a neprijmú) obety. (Ale) čakali sme.“
(Ježiš povedal), „Akí boli (tí kňazi)?“
Oni (povedali, „Niektorí...) dva týždne; (niektorí) obetovali svoje vlastné deti, iní svoje manželky; v chvále (a) sústrasti s tým druhým; niektorí spali s mužmi; niektorí boli zatiahnutí do (vraždenia); niektorí spáchali množstvo hriechov a činov nezákonných. A muži ktorí stáli (pred) oltárom vzývali Tvoje (meno) a vo všetkých činoch svojej nedokonalosti, obety boli vykonané (...)“
Po tom čo toto povedali, boli ticho, lebo boli v súžení.
JEŽIŠ PONÚKA ALEGORICKÚ INTERPRETÁCIU VÍZIE CHRÁMU
Ježiš sa ich spýtal, „Prečo ste v súžení? Vskutku vravím vám, všetci kňazi ktorí stoja pred tým oltárom vzývajú moje meno. Opäť vám vravím, moje meno bolo napísané na tomto (...) pokolenia hviezd naprieč ľudskými pokoleniami. (A oni) zasadili stromy bez ovocia, v mojom mene, hanebným spôsobom.“
Ježiš im povedal, „Tí ktorých ste videli prijímať obety na oltári – to ste vy. To je Boh ktorému slúžite, a vy ste tí dvanásti muži ktorých ste videli. Dobytok ktorí ste prišli obetovať sú mnohí ľudia ktorých ste zviedli zo správnej cesty pred mojím oltárom. (...) bude stáť a použije moje meno týmto spôsobom, a pokolenia pobožných mu ostanú verné. Po ňom iný muž bude stáť zo (smilníkov), a iný (bude) stáť tam z vrahov detí, a iný z tých čo spia s mužmi, a tých ktorí sa zdržiavajú, a zvyšok ľudí zamorenia a nezákonnosti a chýb, a tí povedia, „Sme sťa anjeli“; a oni sú hviezdy ktoré prinášajú všetko k svojmu rozuzleniu. Lebo ľudskému pokoleniu bolo povedané, „Pozri, Boh dostal vašu obetu z rúk kňaza“ – to je z vlády chyby. Ale to je Pán, Pán vesmíru, ktorý rozkazuje, „V posledný deň oni budú zahanbení:““
Ježiš (im) povedal, „Prestaňte obetúvať (...) ktorých máte (...) nad oltárom, odkedy oni sú nad vašimi hviezdami a vašimi anjelmi a tam už došli k záveru. Tak nechajte ich byť (polapených) pred vami, a nechajte ich ísť (-okolo 15 riadkov chýba-) pokolenia (...). A pekár nemôže nakŕmiť všetko pod (nebom). A (...) k nim (...) a (...) k nám a (...).
Ježiš im povedal, „Prestaňte bojovať so mnou. Každý z vás má vlastnú hviezdu, a všetci (-okolo 17 riadkov chýba-) v (...) koho mene prišiel (...vyviera) pre strom (...) tohto veku (...) naveky (...) ale prišiel k vode Božieho raja, a (pokolenie) ktoré pretrvá, pretože (on) nepoškvrní (cestu života) toho pokolenia, ale (...) naveky.“
JUDÁŠ SA PÝTA JEŽIŠA NA TO POKOLENIE A ĽUDSKÉ POKOLENIA
Judáš (mu) povedal, („Rabín), aký druh ovocia toto pokolenie plodí?“
Ježiš povedal, „Duša každého ľudského pokolenia umrie. Keď títo ľudia, všakže, naplnia čas kráľovstva a ich duša ich opustí, ich telá umrú ale ich duše ostanú nažive, a budú vyzdvihnutí.“
Judáš povedal, „A čo ostatné ľudské pokolenia spravia?“
Ježiš povedal, „Je nemožné zasiať semeno na (kameni) a zbierať plody. (Toto) je tiež spôsob (... poškvrnené) pokolenie (...) a poškrvniteľná Sofia (...) v ruke ktorá stvorila smrteľných ľudí, tak ich duše idú hore do večných zemí nad nami. (Vskutku) ti vravím, (...) anjel (...) sila bude schopná vidieť že (...) títo ktorým (...) sväté pokolenia (...).“
Po tom čo toto Ježiš povedal, odišiel.
TRETIA SCÉNA: Judáš opisuje víziu a Ježiš odpovedá
Judáš povedal, „Majstre, tak ako si počúval ich všetkých, tak teraz počúvaj mňa. Lebo ja som mal veľkú víziu.“
Keď Ježiš toto počul, vysmial sa mu, „Si trinásta duša, načo sa tak snažíš? Ale hovor, budem sa s tebou zapodievať.“
Judáš mu povedal, „Vo vízií som videl seba ako dvanásti žiaci ma kameňovali a trestali (ma niekoľkokrát). A tiež som prišiel na miesto kde (...) po tebe. Videl som (dom...), a moje oči nemohli obsiahnuť jeho veľkosť. Veľkí ľudia ho obkolesovali, a ten dom mal strop zelene, a uprostred toho domu bol (dav – dve riadky chýbajú-), vraviac, „Majstre, ukáž mi týchto ľudí.“
(Ježiš) odpovedal a vravel, „Judáš, tvoja hviezda ťa zviedla z cesty.“ Pokračoval, „Žiadna osoba smrteľného zrodenia nie je hodná vstúpiť do domu ktorý si videl, lebo to miesto je určené pre svätých. Ani Slnko ani Mesiac tam nevládnu, ani deň, ale svätý sa tam budú zdržiavať, vo večnom kráľovstve so svätými anjelmi. Pozri, vysvetlil som ti mystériá kráľovstva a naučil som ťa chybám hviezd; a (...) to poslal (...) dvanástim vekom.“
JUDÁŠ SA PÝTA NA SVOJ OSUD
Judáš povedal, „Majstre, môže byť že moje semeno je ovládané týmito vládcami?“
Ježiš mu odpovedal, „Poď, a ja (-dva riadky chýbajú-) ale ty budeš rmútiť keď uvidíš kráľovstvo a všetky jeho pokolenia.“
Keď to počul, Judáš mu povedal, „Čo je dobré na tom že ja som to dostal? Lebo Ty si ma oddelil od toho pokolenia.“
Ježiš odpovedal a vravel, „Stal si sa trinástym, a budeš preklínaný ostatnými pokoleniami – a budeš vládnuť nad nimi. V posledných dňoch budú preklínať tvoje vzostúpenie ku svätému (pokoleniu).“
JEŽIŠ UČÍ JUDÁŠA KOSMOLÓGIÍ: O DUŠI A O SAMOSTVORENOM
Ježiš povedal, „(Poď), aby som ťa mohol učiť (tajomstvám) aké žiadna osoba nikdy nevidela. Lebo existuje veľké a neobmedzené kráľovstvo, ktorého rozsah žiadne pokolenie anjelov nevidelo, (v ktorom) je veľký neviditeľný (Duch),
Ktorého žiadne oko anjela nikdy nevidelo,
Žiadne myšlienka srdca ho nikdy neobsiahla,
A nikdy nebolo nazvané menom.
„A svietiaci oblak sa tam zjavil. On povedal, „Nech anjel príde k bytiu ako môj sluha.“
„Veľký anjel, osvietený božský Samostvorený, vystúpil z oblaku. Kvôli nemu štyria iní anjeli prišli k bytiu z iného oblaku, a stali sa sluhami anjelského Samostvoreného. Samostvorený povedal, nech (...) príde k bytiu (...)“ a prišlo to k bytiu (...). A on (stvoril) prvý lampáš, aby vládla nad ním. Povedal, „Nech anjeli prídu k bytiu aby (mu) slúžili,“ a myriády bez čísla prišli k bytiu. Stvoril druhý lampáš (aby) vládol nad ním, spolu s myriádou anjelov bez čísla, aby ponúkli svoju službe. Tak stvoril i zvyšok osvietených vekov. Spravil že vládnu nad ním, a stvoril pre nich myriády anjelov bez čísla, aby mu pomáhali.
ADAMAS A LAMPÁŠE
„Adamas bol prvým svietiacim oblakom ktorý žiadny anjel nevidel medzi všetkými tými čo sa zvú „Boh.“ On (...) že (...) obraz (...) podľa podoby (tohto) anjela. Dal nepoškvrniteľnému (pokoleniu) Setha zjaviť sa (...) a dvanásť (...) dvadsaťštyri (...). Dal sedemdesiatim dvom lampášom zjaviť sa v tom nepoškvrniteľnom pokolení, v súlade s vôľou Ducha. Sedemdesiatdva lampášov dalo tristo šesťdesiatim lampášom zjaviť sa v nepoškvrniteľnom pokolení, v súlade s vôľou Ducha, a ich číslo by mohlo byť päť pre každého.
„Dvanásť vekov lampášov ustanovuje ich otec, so šiestimi nebesami pre každý vek, aby tak sedemdesiatdva nebies pre sedemdesiat dva lampášov, pre každé päť nebeských klenieb, dokopy tristo šesťdesiat (nebeských klenieb...). Bola im daná autorita (veľké) vojsko anjelov (bez čísla), pre slávu a obdiv, (a potom tam tiež boli) panenské duše, pre slávu (a obdiv) všetkých vekov a nebies a ich klenieb.
KOZMOS, CHAOS A PODSVETIE
„Množstvo tých nesmrteľných sa nazýva kozmos – to je, zatratenie – Otcom a sedemdesiatimi dvoma lampášmi ktoré sú so Samostvoreným a jeho sedemdesiatimi dvoma vekmi. V ňom prvý človek sa zjavil so svojimi nepoškvrniteľnými silami. A vek sa zjavil so svojím pokolením, a vek v ktorom sú oblak poznania a anjel, sa volá El. (...) vek (...) potom (...) povedal, „Nech dvanásť anjelov príde k bytiu (aby) vládli nad chaosom a (podsvetím).“ A hľa, z oblaku sa zjavil (anjel) ktorého tvár žiarila ohňom a ktorého zjav bol poškvrnený krvou. Jeho meno je Nebro, čo znamená „rebel“; iní ho volajú Yaldabaoth. Iný anjel, Saklas, tiež vyšiel z oblaku. Tak Nebro stvoril šiestich anjelov – tak ako Saklas – aby boli sluhami, a títo stvorili dvanásť anjelov v nebesiach, s každým získavajúc podiel v Nebesiach.
VLÁDCOVIA A ANJELY
„Dvanásti vládcovia vyslovili s dvanástimi anjelmi: „Nech každý z vás (...) a nechajte ich (...) pokolenie (-jeden riadok chýba-) anjelov:
Prvý je (S)eth, ktorý sa nazýva Kristus.
(Druhý) je Harmathoth, ktorý je (...).
(Tretí) je Galila.
Štvrtý je Yobel. 
Piaty (je) Adonaios.
Títo piati vládli nad podsvetím, a prví nad všetkým chaosom.
STVORENIE ĽUDSTVA
„Potom Saklas povedal svojim anjelom, „Choďte a stvorte ľudskú bytosť podľa podobnosti podľa obrazu.“ Vytvorili Adama a jeho ženu Evu, ktorá sa v oblaku volá Zoe. Lebo týmto menom všetky pokolenia hľadajú muža, a každý z nich volá ženu týmito menami. Teraz Saklas neprikázal (...) okrem (...) pokolení (...) toto (...) a (vládca) povedal Adamovi, „Smieš žiť dlho so svojimi deťmi.“
JUDÁŠ SA PÝTA NA OSUD ADAMA A ĽUDSTVA
Judáš povedal Ježišovi, „(Čo) je dlhé trvanie času po ktorí ľudia budú žiť?“
Ježiš povedal, „Prečo ťa zaujíma toto, že Adam, jeho pokolenie, prežil svoju dĺžku života na mieste kde dostal svoje kráľovstvo, s dlhovekosťou so svojím vládcom?“
Judáš povedal Ježišovi, „Umrie ľudská duša?“
Ježiš povedal, „Toto je prečo Boh nariadil Michalovi aby dal duše ľudí k nim sťa pôžičku, aby mohli ponúkať obety, ale Veľký nariadil Michalovi odovzdať duše ľudí veľkému pokoleniu bez vládcu nad ním – to je, duši a duchu. Preto zvyšok duší je (-jeden riadok chýba-).
JEŽIŠ DISKUTUJE O ZNIČENÍ ZVRÁTENÝCH S JUDÁŠOM A OSTATNÝMI
„(...) svetlo (-takmer dva riadky chýbajú-) okolo (...) nech (...) duša (čo je) v tebe zotrváva v (tele) medzi pokoleniami anjelov. Ale Boh spôsobil že poznanie bolo (dané) Adamovi a tým čo sú s ním, aby králi chaosu a podsvetia nemohli panovať nad nimi.“
Judáš sa spýtal Ježiša, „Tak čo pokolenia spravia?“
Ježiš povedal, „Vskutku ti vravím, lebo všetkým z nich hviezdy prinášajú predmety k dokončeniu. Keď Saklas dokončí dĺžku času čo mu bola daná, prvá hviezda sa objaví s pokoleniami, a oni dokončia čo povedali že dokončia. Potom oni budú smilniť v mojom mene a zabíjať svoje deti a budú (...) a (-okolo šesť a pol riadka chýba-) moje meno, a on bude (...) tvoju hviezdu nad (tri)nástym vekom.“
Po tom sa Ježiš (smial).
(Judáš povedal), „Majstre, (prečo sa nám vysmievaš)?
(Ježiš) odpovedal (a povedal), „Ja sa nesmejem (na vás) ale na chybách hviezd, pretože šesť hviezd blúdi s týmito piatimi bojovníkmi, a budú zničené spolu s ostatnými stvoreniami.“
JEŽIŠ HOVORÍ O TÝCH KTORÍ SÚ POKRSTENÍ, A O JUDÁŠOVEJ ZRADE
Judáš povedal Ježišovi, „Hľa, čo tí ktorí boli pokrstení v tvojom mene spravia?“
Ježiš povedal, „Vskutku (ti) vravím, tento krst (...) moje meno (-deväť riadkov chýba-) mne. Vskutku ti vravím, Judáš, (tí ktorí) ponúkajú obety Saklasovi (...) Boh (-tri riadky chýbajú-) všetko čo je zlé.“
„Ale ty vynikneš nad všetkými. Lebo ty obetuješ muža ktorý ma odieva.
Tvoj roh už bol zdvihnutý,
Tvoj hnev už bol roznietený,
Tvoja hviezda už zažiarila jasne,
A tvoje srdce (...)
„Vskutku (...) tvoje posledné (...) stal (-dva a pol riadka chýba-), rmútia (-dva riadky chýbajú-) vládca, odkedy bude zničený. A potom obraz veľkého pokolenia Adama bude pozdvihnutý naspäť do neba, zeme, a anjeli, to pokolenie, ktoré je z večného kráľovstva, existuje. Pozri, bolo ti povedané všetko. Zdvihni svoje oči a pozri sa na oblak a na svetlo v ňom a na hviezdy okolo neho. Hviezda vedúca cestu je tvoje hviezda.“
Judáš zdvihol svoje oči a uzrel svietiaci oblak, a vstúpil do neho. Tí stojaci na zemi začuli hlas ozývajúci sa z oblaku, vraviaci (...) veľké pokolenie (...) ... obraz (...) (-okolo päť riadkov chýba-).
ROZUZLENIE: JUDÁŠ ZRÁDZA JEŽIŠA
(...) ich veľkňaz šeptal pretože šiel do hosťovskej izby pre svoju modlitbu. Ale niektorí pisatelia tam opatrne pozerali aby ho zatkli počas modlitby, lebo tak sa báli ľudí, odkedy bol považovaný všetkými za proroka.
Prišli k Judášovi a povedal mu, „Čo tu robíš? Si Ježišov žiak.“
Judáš im odpovedal tak ako si želali. Dostal nejaké peniaze a vydal im Ho.
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zákon, alebo milosť?

(Mirec, 30. 7. 2016 16:15)

V tejto knihe sa píše, že toto hriešne pokolenie je držané pri živote, aby prinášalo obete, čo je v rozpore s biblickým tvrdením Ježiša:"Milosrdenstvo chcem, nie obeť". Vyzerá to tak, akoby túto knihu napísali židia s cieľom vrátiť pokrstených židov späť k uctievaniu zákona.

zrada - alebo plan

(Maria, 15. 8. 2012 16:44)

Nemyslim si ze to bola zrada a Judas bol diabol. Ako jediny vystupil lebo pochopil ze telesna schranka je nedolezita, ale je to nasa dusa co je nesmrtelne. Vsetci muceny boli ochotny opustit svoje telesne schranky a zomriet za to v co verili - ale Jezis sa dokazal aj vratit... Myslim ze myslienka Jezisovho posolstva je ovela hlbsia ako propaguje krestanska cirkev (vsetci vieme ze cirkev samotna bola postarocia organizaciou mocenskou, plna egoistickych muzov ktore chceli ovladat masy). Vo finale keby nebol Judas - nevieme ako by to cele dopadlo.
Myslim ze Judas mal velku ulohu - ktoru musel zvladnut, ale neustal to a zabil sa. Ale nikto ma nepresvedci o tom ze je niekde v pekle, Verim ze mal ulohu - lebo co spravil pomohlo vytvorit celu situaciu dokonalou. V skutovnosti neverim v peklo - myslim ze o peklo si robime v nasej dusi iba my sami - a tie casti biblie ktore hovoria o tom ze nebo je tu vsade okolo nas rovnako ako peklo boli starostlivo vystrihane alebo prepisane tak aby mali "knazi" cim strasit ludi... Peklom a utrpenim... Velmi doporucujem cyklus dokumentarnych filmov Utajena Biblia( k dispozicii na youtube).

Re: zrada - alebo plan

(študent, 31. 12. 2012 12:11)

Kresťan nie je nevyhnutne katolík a ja odporúčam najmä štúdium Biblie ako takej, preloženej priamo z hebrejského jazyka.

Re: Re: zrada - alebo plan

(BASTARD, 19. 7. 2016 13:18)

eurpania ukrižovali krista-- večšina ludi mala ríimske občianstvo,rímske vojsko,rímskzm zakonom proti rebelii-rebelantom ukržovaný,takže neboli židia lebo mali Rímskeho-NEBESKEHO-vládcu-cisára,cezára nebeský pán-TOY
katolici su vobec krestania...xxx.Všade kde sa dostavili tak vraždili v mene viery a s vystrahov proti židom takže su antisemiti a ježa uctievaju vraj len pravý krestania ,židia a moslimovia ich prorocka škola mael-simbol somár,somár na východe,...s pozdravom pre ješivu Bastard YASSAS YASOU YASOU TAVASZ SERETLEGGG G°OAL-GOTTA GAMBALES STREETAARAB

Jezisu zmiluj sa nad dusou Judasa a odpust mu

(Sona Shaban, 4. 9. 2015 19:28)

Skrze JEZISA KRISTA prosim vsemohuceho nasho BOHA,o odpustenie hriechu pre Judasa Iskariotskeho za to ,ze zradil JEZISA.Judas bol len len clovek a urobil to v ludskej slabosti.Ked si to uvedomil,tak mal z toho velke vicitky svedomia a spachal samovrazdu.Vsetci ho za jeho zradu zatracuju cele dve tisicrocia.Mne ho je luto ,lebo zlyhal,ako my ludia v zivote zlyhame.Nikto nie je perfektny.Ine by bolo,keby sa Judas tym netrapil.Ale on sa po zradeJEZISA trapil vicitkami.Modlim sa za Judasa Iskariotskeho,aby mu JEZIS KRISTUS odpustil,ako odpusta aj nam ,vsetkym hriesnym ludom a aby bolo Judasove meno ocistene a jeho dusa spocivala v Bozom Kralovstve.Amen.
Na druhej strane JEZIS vedel dopredu ,ze bude zradeny a kto ho zradi.Cize vsetko co sa odohralo bolo dopredu urcene,vsak JEZIS PRISIEL NA TUTO ZEM ,KVOLI HRIESNIKOM ABY PRELIAL JEHO DRAHOCENU KRV ZA NASE HRIECHY.Ako by vyzeral scenar ,keby nebol existoval Judas?Mozno niekto iny by prevzal tuto ulohu zrady,aby sa naplnilo proroctvo.Nevie, neviem je to len moja osobna uvaha.

judášova zrada

(pavol, 28. 5. 2012 12:03)

Judášova osoba je velmi zaujímava s toho pohladu že naozaj ho všetci zatracujú pre to čo spravil. Nechcem ho zastávať za ten čin ale kladiem si otázku? ako musel on trpieť jeho srdce ked si uvedomil čo spravil ake strašné výčitky mal bolesť srdca suženia ked ho to doviedlo až k samovražde. Predsa zradil človeka božieho syna s ktorým dosť času prežil a som si istý že aj on ho miloval. Taktiež som si istý že Judáš vedel že ježiš je boží syn vydel na vlastné oči vela zázrakov samotný život ježisa musel byť úžasný nielen pre nás ale aj pre ludí tej doby nehovoriac o ludoch ktorí zili spolu s ježišom. Ved predsa Ježiša všetci poznali a velknazi v tom čase Ježiša nenávideli a chceli sa ho zbaviť a to nehovoriac o rimanoch aj pre piláta bolo jednodukšie sa zbaviť jedného človeka ako čeliť velkým nepokojom zo strany poburovania ludí velknazmi a náboženstvo v tej dobe malo obrovskú moc alebo ludia ktorí mali nábožensky viest ludí.Teda bolo len otázkou času kedy to spravia a koho na to použijú. Judáš zradil ale kto Ježiša ukrižoval? kto Ježiša zabil? Dá sa porovnať zrada so zabitím? kto vidí do srdca ludí a z určitosťou môže povedať ten je vinný ten pácha zlo úmyselne, dobrovolne a zo srdca. Ja si myslím že jedinym spravodlivým sudcom môže byt len Boh. A ešte jedna otázka ak by teraz prišiel na zem človek "nie je podstatné meno" zo srdcom ježíša s jeho myslením a žovotom koľko ludí by ho prijalo a jeho učenie do svojho srdca a života? ako by ho prijala samotná cirkev ktorú on sám založil?

Re: judášova zrada

(kakok, 9. 8. 2012 1:43)

vies mislym si ze toto je falosne ved jezis sam hovoril ze Judas je diaboll tak
toto je asi diablove pismo.

Re: Re: judášova zrada

(KETRIN, 9. 8. 2012 1:44)

ma pravdu

Re: Re: judášova zrada

(Maria, 15. 8. 2012 16:49)

Kedy Jezis povedal ze Judas je diabol? Jezis bol stelesnene bozstvo, nechoval nenavist voci svojim blizkym :)

Re: Re: Re: judášova zrada

(Miro, 9. 4. 2013 3:11)

Judaš je jediný,ktoremu ježiš verí. Lebo uveril,že ani zrada ani samovražda ani nevedomost ta neodkloní od viery ako takej. Ved judas v praxi ukazal,to za co nas jezis vykupil. Teraz ked judasa mame odsudzovat,tak vedzme,že kto hodí kamenom,ten vie s cistym vedomím,ze nikdy ani myslienkou nezradil. Keby judas rozmyslal o zrade priatela,tak by radšej prenajímal svoje miesto pri stole a to len pre to,lebo vedel pravdu. Prve dni,ked (a kazdy z nas to zazil!) je termin daleko,tak clovek zabudne(zradit mozno aj za viac) a nepodelí sa o skúsenost pri ktorej sa dozvedel,ze "judas tvoja slabost je pravda, kym pochopil,ze vlastne vzdy hovori pravdu a kazdemu. Dali mu otazku za 30striebornych. A chcem vidiet toho co by klamal cloveku na otazku,kde je clovek. Pripravene judasovo zradenie nam znazornuje ako sa vlada bala obyčajneho cloveka. Aj ked doba pokrocila,a vidím vela vela pokusov zradit(tym myslím,že nech sa ukáže judáš,v ludoch,alebo stranách,ktoré ovplyvnuju a beru zodpovednost za životy ludí a ludia pôjdu za ním.

Re: judášova zrada

(enoch, 14. 11. 2014 9:54)

Ježiša zradil Peter ! Bol najslabším žiakom.
Judáš ???
Poznáte príbeh Judáša ? Naozaj ho poznáme??? Ste si istí?
Premýšľali ste niekedy nad tým, ako to v skutočnosti bolo? Čo nám ukazujú títo dvaja páni ? Skúsili ste sa vcítiť do tej doby ? Ak ste to skutočne precítili , tak nemôžete povedať ,že bol zradca ! Obetoval sa za nás tak, ako Ježiš!!!
Ježiš hovoril svojim žiakom, čo sa musí stať, vedeli to všetci ! Nikto z nich nebol ochotný pripustiť ,že niečo také hrozné sa musí stať ! Najchápavejší a najmúdrejší bol práve Judáš . Pochopil, že je potrebné ukázať cestu ako sa dá dosiahnuť to najväčšie majstrovstvo . Ježiš sa „rozhodol“ ukázať cestu mystika . Ukazuje ako prechádzať mystickou smrťou a prežiť sám seba. Bolo potrebné, aby došlo k „zrade“ a k následnému mučeniu. Dosť ťažko, sa to opisuje a ešte ťažšie chápe aj pre pokročilých študentov. Telo aj duša sa musí dostať do veľkého utrpenia . Do extrémnej záťaže. :D))))) To nie je teraz tak dôležité ako to, že Judáš nezradil Ježiša ,ale pomohol mu prežiť sám seba. A následne aj on sa vystavil utrpeniu a následnej smrti .Ak ste pozorne čítal bibliu.

Nechcem vás o niečom presviedčať. Možno postačí ten moment , keď objíma a bozkáva svojho učiteľa! Bozkom a objatím sa lúčime s priateľom ! :D)) Neviem, kto to pochopí ,ale jeden z dôvodov bol ten, aby to bolo zapísané a ukázané, čo treba robiť. Ako „zradiť“ , odovzdať sám seba celku a pre celok sa obetovať! Prijať utrpenie ako možnosť duchovného rastu! Prekročiť hranicu smrti a prevziať duchovné jemno hmotné telo. :D))) To je už asi pre pokročilých, tak už radšej skončím . Ale poviem ešte niečo. Petra Ježiš miloval, preto že bol také malé nechápavé dieťatko. Aj my milujeme tých najslabších a snažíme sa im pomôcť. :D))))
Ježišova rozlúčková reč 13,31 - 16,33

Nové prikázanie - 31 Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. 32 A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. 33 Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. 34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“
Výstraha Petrovi - 36 Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ 37 Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ 38 Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.
Zaprieš? znamená zradiť :D)))